ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • king10
 • ยินดีต้อนรับ
 • งดการให้และรับ
 • การขับเคลื่อนตามแผนงานและนโยบาย 2567
 • เกษตรพิรูณราช
 • ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์
 • แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉับบที่ 5 ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
 • ช่องทางการติดต่อ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  • เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  • บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
  • กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

  • เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  • บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหรกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  Entry Thailand
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

  เมนูอื่นๆ

  บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  Action Plan
  ประชุมแผนปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุม
  งบทดลอง
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  มาตรฐานเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2567
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Social Media ของหน่วยงาน
  แอพพลิเคชั่นกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สมดุลชีวิต สสจ.อด คนสำราญ งานสำเร็จ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  TikTok สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  YouTube สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
  YouTube IDP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี                                                                                                                                                            Copy right All reserve 2023                                                                                                                                                                                                        รูปภาพจากเว็บไซต์: Canva.com                                                                                                                                                                                                          สีพื้นหลังจากเว็บไซต์: colorhunt.co

  BACK TO TOP